Privacy verklaring

Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Salon van Top Tot Teen van alle gegevens, welke voor Salon van Top Tot Teen relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Salon van Top Tot Teen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een cliëntenkaart en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’.
Salon van Top Tot Teen zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Salon van Top Tot Teen behandelgegevens ter beschikking stellen aan huisarts of medisch specialist/podotherapeut. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door cliënt.
U geeft toestemming voor het opnemen van N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer, noodzakelijk voor administratie en facturering. Het bespreken van uw voetproblemen met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure zal alleen plaatsvinden met toestemming van uzelf.
U geeft alleen toestemming voor het opnemen van het BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor eventuele declaraties met betrekking tot vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van uw voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van uw voetproblemen.
U geeft toestemming voor het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
Alle genoemde gegevens worden tot 2 jaar na de laatste behandeling bewaard en zullen na deze termijn worden verwijderd/vernietigd. Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar.
U heeft te allen tijde het recht de hiervoor genoemde toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Salon van Top Tot Teen zal dit (intrekking) ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

Geheimhouding
Salon van Top Tot Teen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Salon van Top Tot Teen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Salon van Top Tot Teen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Salon van Top Tot Teen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon van Top Tot Teen is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan Salon van Top Tot Teen. Salon van Top Tot Teen moet de cliënt binnen vijf werkdagen hierover adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien niet tot overeenstemming gekomen kan worden, kan cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij Provoet. Salon van Top Tot Teen staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Salon van Top Tot Teen vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. De cliënt dient Salon van Top Tot Teen voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. Salon van Top Tot Teen wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes.

Gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaardbare normen te gedragen.
Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon van Top Tot Teen het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Verhindering
Verhindering voor een afspraak dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Indien u deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan u in rekening worden gebracht. In geval u wegens overmacht verhinderd bent de gemaakte afspraak na te komen, worden geen kosten in rekening gebracht.

Betaling
Prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website kenbaar worden gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. U dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.